chodnik

Chodnik v ulici je skoro hotovy. Zitra, v sobotu, 3. 5. 2014 znovu otevirame.